1. Ogólne

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) reguluje przetwarzanie danych osobowych w ramach korzystania z naszej strony internetowej („Strona internetowa”). Za przetwarzanie danych odpowiada firma SIDEM NV jako administrator danych, z siedzibą pod adresem Nijverheidslaan 62, B8560 Gullegem, Belgia („my”, „nasze”), zarejestrowana w CBE (Crossroads Bank for

 1. Korzystając z naszej Strony internetowej potwierdzasz, że dokładnie przeczytałeś tę Politykę prywatności i że bez zastrzeżeń się z nią zgadzasz. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności według własnego uznania. O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Klikając pole wyboru opcji włączenia prywatności w formularzach Strony internetowej oświadczasz, że rzeczywiście przeczytałeś niniejszą Politykę prywatności i zgadzasz się z nią. Oświadczasz, że rozumiesz, w jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe. Zgadzasz się również, że dalsze korzystanie ze Strony oznacza Twoją zgodę na ich użycie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, pisząc na adres info@sidem.eu.
 3. Pamiętaj, że możemy wykorzystywać tak zwane „pliki cookie” lub podobną technologię w ramach Strony internetowej i/lub Usług. Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym urządzenia i zawierają pewne informacje, w tym niekiedy dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie (Polityką prywatności).
 4. Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 2 marca 2020 r.

2. Jakie dane przetwarzamy i dlaczego

 1. Podczas korzystania z Strony internetowej i/lub Usług przetwarzamy dane osobowe dotyczące Ciebie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane między innymi w celach opisanych poniżej (z podstawą prawną).
 2. Zasadniczo Twoje dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Jeśli jednak zdecydujesz się zarejestrować za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych (na przykład Facebook, LinkedIn), informacje te są gromadzone za pośrednictwem Twojego profilu w mediach społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności dostawcy usług mediów społecznościowych, by ustalić, które dane są przetwarzane przez dostawcę usług mediów społecznościowych podczas korzystania z funkcji logowania do mediów społecznościowych.
 3. Nie będziemy wysyłać żadnych danych osobowych, które podajesz za pośrednictwem Strony internetowej, do dostawców mediów społecznościowych, chyba że wyrazisz na to zgodę.
 4. Oprócz wyżej wymienionych celów możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe:
  • w celu dostarczenia Ci spersonalizowanej i skutecznej informacji o produktach i usługach, o które prosisz, za pośrednictwem Strony internetowej, poczty e-mail, telefonu lub kanałów społecznościowych;
  • abyśmy mogli świadczyć Ci Usługi;
  • do celów marketingu bezpośredniego, tj. w celu zapewnienia ukierunkowanej komunikacji, ofert promocyjnych i innych ofert oraz wszelkich innych reklam od nas lub naszych partnerów. Zanim to nastąpi, poprosimy Cię o wyrażenie zgody na przesłanie tych informacji;
  • do przeprowadzania analiz statystycznych w celu ulepszenia naszej Strony internetowej i/lub Usług albo opracowania nowych produktów lub usług;
  • w celu udostępnienia ich instytucji finansowej lub dostawcy usług płatniczych, aby umożliwić instytucji finansowej i dostawcy usług płatniczych wywiązanie się z ich ustawowych obowiązków;
  • aby przekazać je policji lub organom sądowym jako dowód ewentualnego przestępstwa lub jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia popełnienia niezgodnego z prawem czynu lub przestępstwa poprzez rejestrację lub korzystanie ze Strony internetowej lub Usług;
  • w kontekście możliwego połączenia, przejęcia lub podziału przez osobę trzecią, nawet jeśli taka osoba trzecia znajduje się poza obszarem EOG.

3. Komu udostępniamy dane?

 1. Nie wysyłamy Twoich danych osobowych osobom trzecim w sposób umożliwiający identyfikację Twojej osoby, bez Twojej wyraźnej zgody, jeśli nie jest to konieczne do świadczenia Usług.
 2. Możemy korzystać z usług zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane, by umożliwić Ci korzystanie z naszej Strony internetowej i/lub Usług. Zapewniamy, że podmioty zewnętrzne przetwarzają dane osobowe tylko w naszym imieniu i zgodnie z naszymi pisemnymi instrukcjami. Gwarantujemy, że wszystkie zewnętrzne podmioty przetwarzające dane są wybierane z należytą starannością, abyśmy mogli być pewni bezpieczeństwa i integralności Twoich danych osobowych.
 3. Możemy przekazywać zanonimizowane i/lub zagregowane dane innym organizacjom, które mogą wykorzystywać te dane do ulepszania produktów i usług oraz do organizowania marketingu, prezentacji i sprzedaży produktów i usług na zamówienie.

4. Gdzie przetwarzamy dane

 1. My i zewnętrzne podmioty przetwarzające dane osobowe, z którymi współpracujemy, przetwarzamy tylko możliwe do zidentyfikowania dane osobowe w obszarze EOG.
 2. Możemy przesyłać nasze anonimowe i/lub zagregowane dane do organizacji spoza obszaru EOG. W przypadku takiego przekazania zapewnimy odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa i integralności danych osobowych oraz, że zapewnione zostaną wszelkie prawa do danych osobowych, które mogą przysługiwać Ci na mocy obowiązującego prawa.

5. Jak przetwarzamy dane

 1. Dołożymy wszelkich starań, aby przetwarzać wyłącznie dane osobowe niezbędne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście. Dołożymy wszelkich starań, aby dane osobowe były dokładne i aktualne.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Pamiętaj, że wycofanie pozwolenia może oznaczać, że nie będziesz już mógł korzystać z całości lub części Strony internetowej i/lub Usług. Jeśli zarejestrowałeś się na naszej Stronie internetowej, to usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli usuniesz swój profil, chyba, że obowiązek ustawowy lub regulacyjny albo nakaz sądowy lub administracyjny uniemożliwi nam to.
 3. Podejmiemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub kradzieżą oraz przed niezamierzoną utratą, manipulacją lub zniszczeniem. Nasz personel lub personel zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane osobowe, z którymi współpracujemy, będzie mógł uzyskać dostęp do danych zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu i zasadą ścisłej poufności. Równocześnie należy pamiętać, że dbałość o bezpieczeństwo i ochronę pociąga za sobą wyłącznie obowiązek stosowania środków zgodnie z zasadą należytej staranności, których nigdy nie można zagwarantować.
 4. Jeśli i gdy rejestrację na Stronie internetowej lub korzystanie ze Strony internetowej lub Usług można uznać za (a) naruszenie warunków praw własności intelektualnej lub jakiegokolwiek innego prawa strony trzeciej, (b) zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności Usług, (c) zagrożenie dla naszej Strony internetowej lub stron internetowych naszych podwykonawców, Usług lub systemów w wyniku wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego, złośliwego oprogramowania lub jakiejkolwiek innej formy złośliwego kodu, lub (d) w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem, dyskryminujące lub obraźliwe, to możemy przetwarzać Twoje dane w naszym własnym interesie, w interesie naszych partnerów lub stron trzecich.

6. Jak długo przechowujemy dane?

Okresy przechowywania danych różnią się w zależności od charakteru świadczonej usługi. Przechowujemy Twoje dane:

 • tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których są gromadzone i przetwarzane;
 • tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, umownych oraz do realizacji naszych komercyjnych działań operacyjnych.

7. Twoje prawa

 1. Masz prawo zażądać dostępu do wszystkich danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat. Jednak wnioski o dostęp, które są przesyłane w wyraźnym celu spowodowania niedogodności dla nas lub szkód, nie zostaną rozpatrzone.
 2. Masz prawo żądać bezpłatnego sprostowania wszelkich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niedokładne. Jeśli zarejestrowałeś się jako użytkownik naszej Strony internetowej, możesz osobiście sprostować wiele takich danych za pośrednictwem swojego profilu. W przypadku przesłania żądania o sprostowanie danych należy również dołączyć dowód wskazujący, że dane osobowe, których sprostowania się żąda, są nieprawidłowe.
 3. Masz prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@sidem.eu lub usuwając swój profil.
 4. Masz prawo zażądać usunięcia danych osobowych, które Ciebie dotyczą, jeśli nie są one już potrzebne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub jeśli wycofujesz swoją zgodę na ich przetwarzanie. Musisz jednak wziąć pod uwagę, że wniosek o usunięcie zostanie rozpatrzony w świetle obowiązków ustawowych lub regulacyjnych lub nakazów administracyjnych lub sądowych, które mogą uniemożliwić nam usunięcie odpowiednich danych osobowych.
 5. Zamiast żądania usunięcia danych, możesz również poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli (a) kwestionujesz poprawność takich danych, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub (c) dane nie są już konieczne do realizacji podanych celów, ale potrzebujesz tego do obrony w postępowaniu sądowym.
 6. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeśli możesz wykazać, że istnieją poważne i uzasadnione powody dotyczące szczególnych okoliczności uzasadniających taki sprzeciw. Jeśli jednak przewidywane przetwarzanie jest oznaczone jako marketing bezpośredni, masz prawo nieodpłatnie zgłosić sprzeciw bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 7. Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie pozwolenia lub umowy w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, masz możliwość otrzymania dotyczących Ciebie danych osobowych, które dostarczyłeś administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie oraz przesłania ich innemu administratorowi. Będziemy jedynymi osobami, które ocenią techniczną wykonalność tej operacji.
 8. Jeśli chcesz złożyć wniosek o skorzystanie z co najmniej jednego z wyżej wymienionych uprawnień, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres info@sidem.eu. Takie żądanie musi jasno określać, z jakiego prawa chcesz skorzystać i dlaczego. Po otrzymaniu takiego żądania, potwierdzimy je natychmiast. Jeśli okaże się, że żądanie jest uzasadnione, spełnimy je tak szybko, jak jest to racjonalnie możliwe i nie później niż trzydzieści (30) dni po jego otrzymaniu. Możemy zażądać od Ciebie dodatkowych informacji, które pozwolą potwierdzić Twoją tożsamość.
 9. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, zawsze możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail info@sidem.eu. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi, to możesz złożyć skargę do belgijskiego urzędu ochrony danych: Belgian Data Protection Authority, Rue de la presse 35, 1000 Bruksela. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do dataprotectionauthority.be.