1. Algemeen

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze Website (de “Website”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door SIDEM NV als verantwoordelijke voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Nijverheidslaan 62, B8560 Gullegem, België (“wij”, “onze”) en ingeschreven in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) onder het nummer BE 0424 622 844, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 1. Door uw gebruik van onze Website erkent u dit Privacybeleid zorgvuldig te hebben gelezen en er zonder voorbehoud mee in te stemmen. Wij behouden ons het recht voor om het Privacybeleid naar eigen inzicht te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden via de Website meegedeeld.
 2. Door het Privacy-vakje aan te klikken in de formulieren op de Website, verklaart u dit Privacybeleid inderdaad te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. U verklaart te begrijpen met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. Verder aanvaardt U dat wanneer u uw gebruik verderzet, dit automatisch ook uw verdere toestemming impliceert. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een verzoek te richten aan info@sidem.eu.
 3. Onthoud dat wij zogenaamde “cookies” of vergelijkbare technologieën kunnen gebruiken in het kader van de Website en/of Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Lees ons cookiebeleid (Privacybeleid) voor meer informatie over ons gebruik van cookies.
 4. Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 2 maart 2020.

2. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

 1. Wanneer u de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken wij persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Uw persoonsgegevens worden onder meer verwerkt voor de volgende doeleinden (inclusief de juridische gronden).
 2. In principe krijgen wij de bovengenoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Als u er echter voor kiest om u te registreren via een social media-account (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn), wordt deze informatie verzameld via uw social media-profiel. Indien u de inlogfunctie via social media gebruikt raden we u aan om het privacybeleid van uw social media-serviceprovider te raadplegen om te bepalen welke gegevens door uw social media-serviceprovider worden verwerkt.
 3. Wij zullen geen enkele van de persoonsgegevens die u via de Website verstrekt, overmaken aan social media-providers, tenzij u hiermee instemt.
 4. Naast de bovengenoemde doelstellingen kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken voor volgende doeleinden:
  • om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier de informatie over producten en diensten te verstrekken die u aanvraagt, hetzij via de website, per e-mail, telefonisch of via social media-kanalen;
  • om uw persoonsgegevens te verwerken zodat we de Diensten kunnen leveren;
  • voor direct marketing-doeleinden, d.w.z. om u gerichte communicatie, promotionele of andere aanbiedingen en andere advertenties die beschikbaar zij bij ons of bij onze geselecteerde partners, te kunnen aanbieden. Hiervoor vragen wij vooraf uw toestemming;
  • om statistische analyses uit te voeren teneinde onze Website en/of Diensten te verbeteren of om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen;
  • om ze over te maken aan een financiële instelling of betalingsdienstverstrekker, teneinde uw financiële instelling en de betalingsdienstverstrekker in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen;
  • om ze over te maken aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdaden of als er gegronde vermoedens zijn van een onwettige daad of misdaad die u hebt begaan door middel van uw registratie of uw gebruik van de Website of de Diensten;
  • in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of scheiding van een derde partij, zelfs als deze derde partij zich buiten de EER bevindt.

 

3. Met wie delen we de gegevens?

 1. Wij sturen uw persoonlijke gegevens niet op een identificeerbare manier naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe, als dit niet nodig is om de Diensten te leveren.
 2. We kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zien erop toe dat deze externe verwerkers uw persoonsgegevens alleen in onze naam en volgens onze schriftelijke instructies verwerken. We zorgen er verder ook voor dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd, zodat we de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens kunnen garanderen.
 3. We kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens gebruiken om producten en diensten te verbeteren en om de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

4. Waar worden de gegevens verwerkt?

 1. Wijzelf en onze externe verwerkers verwerken uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER.
 2. We kunnen onze geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen we ervoor zorgen dat er passende garanties zijn voor de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens, en erop toezien dat alle rechten inzake persoonsgegevens die u onder de toepasselijke dwingende regelgeving kan genieten, worden gegarandeerd.

5. Hoe worden de gegevens verwerkt?

 1. We zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in dit Privacybeleid vermelde doelstellingen te bereiken. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier. We zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 2. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang ze nodig zijn om de in dit Privacybeleid vermelde doelstellingen te bereiken, of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Houd er rekening mee dat het intrekken van de toestemming kan betekenen dat u de Website en/of Diensten niet meer geheel of slechts gedeeltelijk nog zult kunnen gebruiken. Als u zich op onze Website heeft geregistreerd, zullen we uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of regelgevende verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons hiervan weerhoudt.
 3. We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of door personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U moet zich er echter bewust van zijn dat de zorg voor beveiliging en bescherming niet verder reikt dan een inspanningsverplichting, en dat er bijgevolg geen absolute garantie is.
 4. Als en wanneer uw registratie op de Website of uw gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd als (a) een schending van de voorwaarden van het recht op intellectuele eigendom of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor onze Website, Diensten of systemen of deze van onze onderaannemers, als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal, onwettig, discriminerend of beledigend, dan kunnen we uw gegevens verwerken in ons eigen belang, in het belang van onze partners of in het belang van derden.

6. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van de geleverde dienst. We bewaren uw gegevens:

 • zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.
 • zolang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke, contractuele en wettelijke verplichtingen en om onze commerciële operationele activiteiten uit te voeren.

7. Uw rechten

 1. U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met de intentie om ons last of schade te berokkenen, worden niet behandeld.
 2. U hebt het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich op onze Website heeft geregistreerd, kunt u veel van dergelijke gegevens persoonlijk corrigeren via uw profiel. Als U een dergelijk verzoek indient, moet u er ook een bewijs bijvoegen waaruit blijkt dat de persoonsgegevens waarvoor u correctie aanvraagt, inderdaad onjuist zijn.
 3. U heeft het recht om eerder verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@sidem.eu, of door uw profiel te verwijderen.
 4. U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor de doelstellingen beschreven in dit Privacybeleid of als u uw toestemming voor verwerking intrekt. U moet er echter rekening mee houden dat een verzoek tot verwijdering zal worden beoordeeld rekening houdend met de wettelijke en regelgevende verplichtingen, of met administratieve en gerechtelijke bevelen, dewelke ons kunnen beletten om de respectieve persoonsgegevens te verwijderen.
 5. In plaats van verwijdering kunt u ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien (a) u de juistheid van dergelijke gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doelstellingen, maar u deze nodig heeft voor uw verdediging in een gerechtelijke procedure.
 6. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als u kunt aantonen dat daar ernstige en gerechtvaardigde redenen toe zijn met betrekking to bijzondere omstandigheden die een dergelijk bezwaar rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter wordt beschouwd als direct marketing, hebt u het recht om kosteloos en zonder enige rechtvaardiging bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking.
 7. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract waarbij de gegevens automatisch worden verwerkt, heeft u het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen op een gestructureerde manier en in een courant formaat dat kan worden gelezen door een machine en, indien technisch mogelijk, hebt u het recht om dergelijke gegevens rechtstreeks naar een andere serviceprovider te verzenden. In dat geval zijn wij de enige personen die de technische uitvoerbaarheid hiervan beoordelen.
 8. Als u een verzoek wilt indienen om een ​​of meerdere van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@sidem.eu. Een dergelijk verzoek moet duidelijk aangeven welk recht u wilt uitoefenen en waarom. Wanneer we een dergelijk verzoek van u ontvangen zult u daar onmiddellijk bevestiging van krijgen door ons. Als blijkt dat het verzoek gegrond is, zullen wij het verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek inwilligen. Mogelijk kan er om aanvullende legitimatie worden gevraagd met betrekking tot uw identiteit.
 9. Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@sidem.eu. Indien ons antwoord u geen voldoening geeft staat het u vrij om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit inzake Gegevensbescherming, Drukstraat 35, 1000 Brussel. Voor meer informatie, raadpleeg www.dataprotectionauthority.be.